Security Consult ØYVIND BERGHEIM


Kurs i ADR, kapitell 1.3Kurs i ADR, kap 1.3

Vi holder kurs internt i bedriften om de grunnleggende prinsipper og begreper for lasting, sam-lasting, klassifisering, emball-ering, merking , dokumentasjon og håndtering av farlig gods.
Personell skal være kjent med de generelle krav i bestemmelsene om transport av farlig gods.Opplæringen skal ta sikte på å gjøre personell kjent med hva
som er sikker håndtering og hva som skal gjøres i en nødsituasjon.
Opplæringen skal regelmessig suppleres med oppdateringskurs for å ta hensyn til endringer i regelverket.


Dette kan vi hjelpe til med.

ADR-regelverket stiller i kapittel 1.3 krav om at alt personell som arbeider med farlig gods, skal ha ADR-opplæring tilpasset sitt område, samt gjevnlig opp-datering på dette regelverket. Denne opplæringen skal dokumenteres, men det er ikke krav om ADR-kompetansebevis

Personell som er involvert i mottak og transport (avsender, lager- og terminalarbeidere, transportører mm.) skal kunne de grunnleggende prinsipper og begreper for lasting, samlasting, klassifisering, emballering, merking, dokumentasjon og håndtering av farlig gods.

Personell skal også kjenne til risikoen og farene knyttet til farlig gods i forhold til hvor stor risiko det er for at uhell med farlig gods skal gi skade eller at noen utsettes for fare.