Security Consult ØYVIND BERGHEIM


KjemikaliehåndteringKjemikaliehåndtering

Vi gir opplæring i kjemikalie-håndtering, samt råd og veiledning om destruering av farlig avfall. Vi bistår også ved vedlikehold og opprydding i stoffkartoteket og kjemikaliene dere har.
Vi kan også bidra med å få fjernet kjemikalier som må destrueres. Dette kan ofte være en kostbar affære og vi kan bidra til å holde kostnadene nede ved avhending av kjemikalieavfall.

Vi er klare til å bidra med vår kompetanse.

Personell som har med med kjemikalier å gjøre skal ha tilstrekkelig opplæring i håndtering av kjemikalier generelt og kjemikalienes virkning på både helse og miljø. Alle skal tilgang til oppdaterte sikkerhetsdatablader som inneholder informasjon om helse-, miljø- og brannfare ved kjemikaliene de jobber med. De skal også ha fått opplæring om hvordan de skal forholde seg om et uhell skulle oppstå.

Alle virksomheter som håndterer kjemikalier må etablere og vedlikeholde et stoffkartotek.

"§ 3-4. Opplæring i arbeid med farlige kjemikalier
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får opplæring om:
a)de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen, kjemikalienes navn, den risiko de medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet, og hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene,
b)bruk av stoffkartoteket,
c)den foretatte risikovurderingen og vesentlige endringer i denne,
d)riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes,
e)nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet og
f)håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner som kan oppstå.
Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere skal inneha tilsvarende kunnskap."

- Lovdata